ผลการประเมินคุณภาพภายในจากสช.ระดับดีมาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเพื่อแสดงว่า เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2554 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2549 ระดับดีมาก