บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
เมื่อวันที่14มกราคม2556 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อพัฒนาการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา