วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557