วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1" หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์) รายละเอียดการอบรมประกอบด้วย - อบรมภาคทฤษฏี 1 วัน - อบรมภาคปฏิบัติ 1 วัน - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1 วัน รับผู้อบรมรอบละ 40 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม http://55.donboscobkk.ac.th/index.php/2012-07-15-11-54-02/32-2012-07-15-11-23-11/219-test-center-standard หรือโทร. (02)652-9625, 096-3017536