:: Login ::
>> Menu
:: โครงสร้างการบริหาร
:: พันธกิจ
:: แผนงานประกันคุณภาพ
  :: แผนยุทธศาสตร์
  :: แผนปฏิบัติงานประจำปี
:: คู่มือประกันคุณภาพภายใน
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR)
:: ผลการตรวจประเมินภายใน
:: ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
:: เอกสารงานประกันคุณภาพ
:: กล่องรับความคิดเห็น
>> Links สำนักงานต่างๆ

  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์กลางกำลังสำรอง
  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

ID หัวข้อข่าวกิจกรรม
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเปิดศูนย์ทดสอบม ... [05/10/2559][23]
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกได้รับรองมาตรฐา ... [13/11/2558][210]
3 การทำMOUกับม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ... [14/1/2556][202]
4 ผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก ... [04/1/2556][199]
5 ศึกษาดูงานประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 25 ... [18/8/2555][199]
6 การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (ส ... [08/8/2555][206]
7 อบรมประกันคุณภาพให้กับแผนกช่างกลโรงงานแล ... [07/6/2555][205]
8 การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและตัวบ่งชี้กา ... [07/6/2555][204]
9 อบรมประกันคุณภาพสาขาวิชาเครื่องกล ... [16/9/2554][199]
10 อบรมประกันคุณภาพให้บุคลากรแผนกช่างกลโรงง ... [09/9/2554][205]
  1 | 2 | 3
  กลับหน้าหลัก
>> ปฏิทินกิจกรรม
:: สำนักงานประกันคุณภาพภายใน ::
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-652-9625 -30, 02-254-4600-04, Fax 02-255-2291
1024*768 Copyright 2009-2015, Donboscobkk.ac.th, All rights Reserved.