:: Login ::
>> Menu
:: โครงสร้างการบริหาร
:: พันธกิจ
:: แผนงานประกันคุณภาพ
  :: แผนยุทธศาสตร์
  :: แผนปฏิบัติงานประจำปี
:: คู่มือประกันคุณภาพภายใน
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR)
:: ผลการตรวจประเมินภายใน
:: ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
:: เอกสารงานประกันคุณภาพ
:: กล่องรับความคิดเห็น
>> Links สำนักงานต่างๆ

  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์กลางกำลังสำรอง
  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

:: เอกสารงานประกันคุณภาพ ::

ID รายละเอียด ไฟล์
1 การประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาฯ ดูไฟล์
2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ.2559 ดูไฟล์
3 มาตรฐานการประกันคุณภาพ 2555 (ปรับปรุง 2558) ดูไฟล์
4 คู่มือฝึกงาน (นักศึกษา) ดูไฟล์
5 คู่มือฝึกงาน (สถานประกอบการ) ดูไฟล์
6 ร่วมคำสั่งปีการศึกษา 2556 ดูไฟล์
7 แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล(สนับสนุนการสอน) ดูไฟล์
8 แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล(ผู้สอน) ดูไฟล์
9 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ดูไฟล์
10 ตัวอย่างการเขียนโครงการ ดูไฟล์
11 การกำหนดตัวชี้วัดในโครงการ ดูไฟล์
12 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(แก้ไขเพิ่มเติม) ดูไฟล์
13 มาตรฐานการเรียนร่วม พ.ศ.2555 ดูไฟล์
14 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ วิธีการประกันคุณภาพ ดูไฟล์
15 มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 ดูไฟล์
16 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.2548 ดูไฟล์
17 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ดูไฟล์
18 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดูไฟล์
19 พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ดูไฟล์
20 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดูไฟล์
1
   

 
>> ปฏิทินกิจกรรม
:: สำนักงานประกันคุณภาพภายใน ::
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-652-9625 -30, 02-254-4600-04, Fax 02-255-2291
1024*768 Copyright 2009-2015, Donboscobkk.ac.th, All rights Reserved.