:: Login ::
>> Menu
:: โครงสร้างการบริหาร
:: พันธกิจ
:: แผนงานประกันคุณภาพ
  :: แผนยุทธศาสตร์
  :: แผนปฏิบัติงานประจำปี
:: คู่มือประกันคุณภาพภายใน
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR)
:: ผลการตรวจประเมินภายใน
:: ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
:: เอกสารงานประกันคุณภาพ
:: กล่องรับความคิดเห็น
>> Links สำนักงานต่างๆ

  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์กลางกำลังสำรอง
  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

:: รายงานประเมินตนเอง (SAR)::

ID ชื่อไฟล์ ปี
1 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2558 2558
2 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2557 2557
3 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2556 2556
4 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2555 2555
5 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2554 2554
6 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2553 2553
7 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2552 2552
8 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2551 2551
9 รายงานประเมินตนเอง_ปี_2550 2550
1
   

 
>> ปฏิทินกิจกรรม
:: สำนักงานประกันคุณภาพภายใน ::
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-652-9625 -30, 02-254-4600-04, Fax 02-255-2291
1024*768 Copyright 2009-2015, Donboscobkk.ac.th, All rights Reserved.